Naujienos
2017-09-29

2017 m. rugsėjo 27 d. Kauno apskrities priklausomybės ligų centre vyko Lietuvos Respublikos Seimo priklausomybių prevencijos komisijos posėdis
Teisinės aktai

1. Lietuvos Respublikos  narkologinės priežiūros įstatymas (Žin., 1997, Nr. 30-711)

2. Lietuvos Respublikos gydytojo medicinos praktikos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 102-2313 )

3. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (Žin.,1996, Nr. 102-2317)

4. Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 1995, Nr. 53-1290)

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 452 "Dėl transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 56-2000)

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 8 d. nutarimas Nr. 20 "Dėl paskaitų kurso apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai tvarkos patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 8-183)

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 2d. nutarimas Nr. 1071 "Dėl vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2007, nr. 107-4379)

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. spalio 4 d. nutarimas Nr. 129/518 "Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, integracijos į visuomenę koncepcija" (Žin., 2001, Nr. 88-3106)

9. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1288 "Dėl 2009-2012 metų priklausomybės ligų gydymo programos patvirtinimo" (Žin., 2009 01 13, nr. 4-108)

10. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. Nr. V-505 įsakymas  "Dėl medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo ir bendrosios asmens būklės įvertinimo metodikų patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 56-2000)

11. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V-584 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos mažinimo programų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 77-3020)

12. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-943 "Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 143-5205)

13. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2005 m. liepos 22 d., Nr. V-601 "Dėl Lietuvos medicinos normos MN53:2005 Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" (Žin., 2005, Nr.94-3514)

14. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2005 m. gruodžio 17 d., Nr. A1-207 "Dėl darbo su socialinės rizikos šeimomis metodinių rekomendacijų patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 9-254)

15. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2003 vasario 11 d., Nr. A1-25 "Dėl reikalavimų psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigoms, teikiančioms paslaugas asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų, patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 17-759)

16. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1275 "Dėl tabako, alkoholio, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos švietimo įstaigose" (Žin., 2002, Nr. 79-3377)

17. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2002 gegužės 3 d. Nr. 204 "Dėl priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartų patvirtinimo" (Žin., 2002 Nr. 47-1824)

18. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2001 m. vasario 1 d. Nr. 65 "Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo" (Žin., 2001, Nr. 13-405)

19. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2000 m. liepos 10 d. Nr. 70 "Dėl socialinių paslaugų katalogo 2000 m. patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 65-1968)

20. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas 1999 m. liepos 30 d. Nr. 356 "Socialinių paslaugų, kurias gali teikti sveikatos priežiūros įstaigų socialiniai darbuotojai narkologiniams ligoniams paciento namuose sąrašas" (Žin., 1999, Nr. 67-2174)

21. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas 1998 m. rugsėjo 25 d. nr. 544 "Dėl narkologinės priežiūros įstatymo poįstatyminių teisės aktų patvirtinimo" (Žin., 1998, Nr. 86-2407)

22. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2007 m. rugpjūčio 6 d. nr. V-653 "Dėl pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašų patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 90-3587)