Naujienos
2017-09-29

2017 m. rugsėjo 27 d. Kauno apskrities priklausomybės ligų centre vyko Lietuvos Respublikos Seimo priklausomybių prevencijos komisijos posėdis
Projektai, sutartys

Įvykdytas projektas "Kauno apskrities priklausomybės ligų centro rekonstrukcijos darbai", finansuotas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, įgyvendinant Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę "Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu" ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai skirtus biudžeto asignavimus. Projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-02-005, Finansavimo ir administravimo sutartis Nr. S-VP3-3.4-ŪM-03-V-02-005, 2009 m. gruodžio 22 d., Vilnius. 

Šio projekto esmę sudaro Kauno apskrities priklausomybės ligų centro patikėjimo teise valdomų pastatų Giedraičių g. 8, Kaune rekonstrukcijos darbai: stogo apšiltinimas ir stogo dangos keitimas bei fasado apšiltinimas ir remontas.

 

 

2009 m. kovo17 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno apskrities vaikų socializacijos centru "Saulutė" dėl medicininės ir socialinės paslaugos mokiniams, sergantiems/įtariamiems sergant priklausomybės ligomis.

2008 m. rugsėjo 23 d. su Kauno miesto savivaldybės administracija pasirašyta priklausomybės ligomis sergančių asmenų reabilitacijos ir integracijos į visuomenę programos įgyvendinimo paslaugų teikimo sutartis.

Programos pavadinimas - Kauno miesto jaunimo mokyklų moksleivių, priklausomų nuo narkotikų ir alkoholio, reabilitacija ir reintegracija į visuomenę (toliau - Programa).

Tikslinė grupė - ne mažiau 50 Kauno jaunimo mokyklų moksleivių, priklausomų nuo narkotikų ir/ar alkoholio bei 20 priklausomybės ligomis sergančių jaunimo moksleivių šeimų.

Programos tikslas - padėti Kauno miesto jaunimo mokyklų moksleiviams, priklausomiems nuo narkotikų ir/ar alkoholio, pasiekti laisvą nuo narkotikų ir/ar alkoholio gyvenimo būdą bei integruotis į visuomenę, taikant motyvaciją-gydymą-integraciją.

 •  Programa prisidės prie LRV patvirtintos Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004-2008 metų programos įgyvendinimo Kauno mieste;
 • Programa vadovausis prieinamumo, savanoriško dalyvavimo, anonimiškumo principais;
 • Programa suteiks dalyviams didesnes galimybes gauti pilnavertį atstatomąjį gydymą Kauno apskrities priklausomybės ligų centre;
 • Programa suteiks galimybę dalyviams gauti gydytojo, psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijas Kauno apskrities priklausomybės ligų centre bei jaunimo mokykloje, kurioje mokosi;
 • Programa suteiks galimybę dalyviams dalyvauti paskaitose, grupiniuose užsiėmimuose, kurių metu bus siekiama ugdyti bendruosius gebėjimus, formuoti ir lavinti socialinius įgūdžius, mokytis sveikos gyvensenos.
 • Programa padės sumažinti Kauno miesto jaunimo mokyklų moksleivių, priklausomų nuo narkotikų ir/ar alkoholio, skaičių.

Programos įgyvendinimo veiklos ATASKAITA:

Partneris - viešoji įstaiga "Apsisprendimas"

Programos įgyvendinime dalyvaujančios įstaigos:

 • Kauno jaunimo mokykla,
 • Kauno Prano Eimučio jaunimo mokykla,
 • Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla,
 • UAB "Pūkas".

Tikslinė grupė, paslaugų gavėjai:

 • - apie 100 Kauno miesto jaunimo mokyklų moksleivių, turinčių priklausomybę nuo psichiką veikiančių medžiagų, narkotikų ir/ar alkoholio;
 •  - ne mažiau kaip 21 priklausomybės ligomis sergančių Kauno miesto jaunimo mokyklų moksleivių šeima.

 Programos tikslai:

 • Tęstiniai Programos tikslai: 
 • - stiprinti Kauno miesto gyventojų sveikatos apsaugą plečiant bei tobulinant socialinių paslaugų tinklą;
 • - mažinti rūkymo, alkoholizmo, narkomanijos ligų paplitimą paauglių ir jaunimo tarpe, teikiant kvalifikuotą bei savalaikę socialinę, psichologinę bei medicininę pagalbą.
 • Specifinis Programos tikslas - padėti Kauno miesto jaunimo mokyklų moksleiviams, priklausomiems nuo narkotikų ir/ar alkoholio, pasiekti laisvą nuo narkotikų ir/ar alkoholio gyvenimo būdą bei integruotis į visuomenę, taikant motyvaciją-gydymą-integraciją; apsaugoti jaunuolius nuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo, įtraukiant šią produktyviausią visuomenės dalį į aktyvią narkomanijos intervencijos veiklą, padedant formuoti sveikos gyvensenos vertybes, rasti alternatyvas svaigalų vartojimui, laiku suteikiant kvalifikuotą pagalbą, padedant įgyti socialinius savęs pažinimo, bendravimo, bendradarbiavimo ir konfliktų sprendimo įgūdžius.

Programos uždaviniai:

 • vykdyti kryptingą jaunuolių, jų tėvų bei pedagogų intervencinį švietimą apie priklausomybės ligas, jų priežastis ir žalą sveikatai;
 • organizuoti jaunuoliams teorines paskaitas bei praktinius užsiėmimus, padedant ugdyti sveikos gyvensenos, socialinius, sėkmingo bendravimo bei savikontrolės įgūdžius;
 • teikti savalaikę psichologinę, socialinę bei medicininę pagalbą jaunuoliams gyvenimo krizės atveju bei sprendžiant kitas jiems aktualias problemas;
 • leisti bei platinti metodinę ir informacinę medžiagą apie narkomanijos problemą bei efektyvias prevencijos metodikas;
 • skleisti informaciją visuomenei apie Programos rezultatus, perteikiant įgytą patirtį bei diegiant pažangių intervencinio darbo metodų taikymą.

2008 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Kauno medicinos universitetas ir Kauno apskrities priklausomybės ligų centras, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 102-2313;2004, Nr. 68-2365), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1359 "Dėl gydytojų rengimo" (Žin., 2003, Nr. 104-4667) ir kitais teisės aktais, sudarė sutartį, kurios "dalyku laikoma tikslinių valstybės biudžeto lėšų, skirtų gydytojų rezidentų bazinei pareiginei algai mokėti, skyrimas ir panaudojimas".

2008 m. kovo 4 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos klinikos, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo instituto ir Kauno apskrities priklausomybės ligų centro. Pagrindiniai bendradarbiavimo sutarties tikslai ir uždaviniai:

 • Mokslinių - praktinių žinių panaudojimas Lietuvos gyventojų psichikos sveikatos gerinimui.
 • Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos klinikos, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo instituto ir Kauno apskrities priklausomybės ligų centro bendradarbiavimas visose srityse, kuriose abi pusės turi pakankamai kompetencijos.
 • Sudarymas sąlygų partneriams keistis informacija, svarbia psichologijos ir psichiatrijos mokslo bei socialinio darbo plėtojimui ir sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės gerinimui.
 • Bendradarbiavimas vykdant projektus, nukreiptus į pažangą psichikos sveikatos priežiūros srityje.

2008 m. vasario mėnesį Kauno apskrities priklausomybės ligų centras užpildė anketą siekiant dalyvauti Europos Parlamento patvirtintoje specialiojoje programoje "Narkotikų prevencija ir informacija apie juos". Šia programa siekiama įgyvendinti ES kovos su narkotikais strategjoje 2005-2012 m. ir ES kovos su narkotikais veiksmų planuose (2005-2008 m. ir 2009-2012 m.) nustatytus tikslus, remiant projektus.

2008 m. vasario mėnesį Kauno apskrities priklausomybės ligų centras Narkotikų kontrolės departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikė Atrankinės ir tikslinės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos bei ankstyvosios intervencijos projektų 2008 metų konkurso paraišką.

2008 m. sausio 24 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Kauno apskrities priklausomybės ligų centro ir Kauno Vilijampolės vidurinės mokyklos vykdant "Aš ir mano laisvalaikis" socializacijos projektą, apimant žinių teikimą paskaitų, susitikimų metu mokiniams, tėvams, mokytojams ir visai mokyklos bendruomenei, ugdant gyvenimo įgūdžius bei diegiant vertybines nuostatas.

2008 m. sausio mėnesį Kauno apskrities priklausomybės ligų centras gavo prašymą iš Kauno Viktoro Kurpevičiaus vidurinės mokyklos dėl užsiėmimų priklausomybių tema organizavimo mokiniams bei mokytojams.

 

 Projektas "Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, socialinė integracija Kauno apskrityje"

Pagrindinis projekto tikslas - diegiant naujai sukurtą vieningą kompleksinę reabilitacijos sistemą padėti asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, pasiekti laisvą nuo narkotikų gyvenimo būdą ir integruotis į visuomenę.

Pagrindinės projekto veiklos: - mokymo programų "Sergančiųjų priklausomybės ligomis socialinė integracija: veiksniai ir priemonės" ciklo specialistams (psichologams, socialiniams darbuotojams, pedagogams) parengimas; - priklausomybės ligomis sergantiems asmenims mokymo programų pagal šiuos mokymo modulius - įsidarbinimo kompetencijos įgūdžiai bei pagrindiniai socialiniai gebėjimai, skaitmeninis raštingumas, verslumo įgūdžių ugdymo pagrindai parengimas; modulinio mokymo programų nuotoliniam mokymui adaptavimas; - profesinės integracijos programos bei metodikų parengimas, jų įdiegimas narkomanų reabilitacijos bendruomenėse; - modulinių mokymų specialistams (psichologams, socialiniams darbuotojams, pedagogams) organizavimas; mokymų ir psichologinių konsultacių organizavimas priklausomybės ligomis sergantiems asmenims. Planuojama, kad įgyvendinus projekto veiklas išmokytų naudos gavėjų skaičius sieks 100 asmenų, kvalifikaciją įgis 60, o įsidarbinti pavyks 40 sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis

2007-09-01

Kauno apskrities priklausomybės ligų centras vykdo projektą SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.3.0-02-05/0015 "Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoktyvių medžiagų ligomis, socialinė integracija Kauno apskrityje", kurį iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Įgyvendinant projektą buvo atliktas sociologinis tyrimas "Asmenų, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, reabilitacijos poreikis: kiekybiniai ir kokybiniai aspektai". Atlikto tyrimo rezultatai leido identifikuoti tikslinės grupės įsidarbinimo kompetencijos įgūdžių bei bendrųjų gebėjimų poreikius: bendravimo pagrindų; informacijos valdymo; dirbti komandoje; gabėjimo mąstyti ir spręsti problemas; atsakingumo, nuostatų mokytis visą gyvenimą, konfliktų valdymo, streso įveikimo ir kt. Atsižvelgiant į tiklslinės grupės gebėjimus ir poreikius, buvo parengtos priklausomybės ligomis sergančių asmenų mokymo programos pagal mokymo modulius - (1) įsidarbinimo kompetencijos įgūdžiai bei bendrieji gebėjimai; (2) skaitmeninis raštingumas; (3) verslumo įgūdžių ugdymopagrindai bei mokymų programų ciklas specialistams "Sergančių priklausomybės ligomis socialinė integracija: veiksniai ir priemonės". Mokymo programos yra registruotos Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos Darbo rinkos neformaliojo mokymo programų sąvade. Mokymo programų rengėjai - VšĮ "Socialinės politikos grupė".                                   

Nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. prasidedantys mokymai sieks pagrindinių tikslų: sustiprinti tikslinės grupės atstovų įgūdžius bei pradėti jiems integruotis į visuomenę. Mokymo programos priklausomybės ligomis sergantiems asmenims yra pritaikytos tikslinės grupės socialinimas bei psichologiniams ypatumams: priimtinų visuomenei bendravimo pagrindų praradimas, pasitikėjimo savimi ir motyvacijos stoka, silpnas dėmesio koncentravimas, nuovargio bei apatiškumo priepuoliai, siekiant mokymo tikslų. projekto metu bus suteiktos paslaugos 60-čiai asmenų (3 mokymo grupės po 20 asmenų), sergančiųjų priklausomybės ligomis, bei 40-čiai socialinio darbo, psichoterapijos specialistų (1 mokymo grupė). Sėkmingai baigusiems mokymus, bus išduodami sertifikatai. Supaprastintą atvirąjį konkursą mokymo paslaugoms teikti laimėjo Lietuvos socialinių pedagogų asociacija.

Projektą įgyvendinanti įstaiga: Kauno apskrities priklausomybės ligų centras, adresas: Giedraičių g. 8, 44148 Kaunas. Projekto vadovas, atsakingas už Projekto eigą: Tautvydas Zikaras, Kauno apskrities priklausomybės ligų centro direktorius, tel. (8 37) 33 74 37, faks. (8 37) 33 32 53.

Projekto partneris: Všį "Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras" (RTC), adresas: Nugalėtojų g. 21D, Vilnius.

Pereiti į svetainės projekto skiltį